SPVZT  
   
http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
   
raj  atom
   

 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

FILOSOFIE ROVNOVÁHY - politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)/ PHILOSOPHY OF BALANCE - political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)


 
Obsah/ Contents

cz html: Stručné SHRNUTÍ FILOSOFIE ROVNOVÁHY i v: audio , pdf(k tisku) 

gbun html: Brief SUMMARY OF PHILOSOPHY OF BALANCE also in: audio , pdf(printable)

czhtml: podrobnější SHRNUTÍ FILOSOFIE ROVNOVÁHY i v: pdf(k tisku) 
   
Dále
   
gbun html: more detailed SUMMARY OF PHILOSOPHY OF BALANCE also in: pdf(printable)
           
Go on 
   
czun rozhodnutí soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka Ústavního soudu České republiky a ústavní stížnost (viz i níže mé články z 23.7.2020 a 30.06.2020) o odmítnutí zákonného povolení prodeje zdechlin (zvířat) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa (např. po veterinární pitvě a převařeném v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, to je v českém jazyku s překladačem google translator/ decision of the judge-rapporteur Jiří Zemánek of the Constitutional Court of the Czech Republic and constitutional complaint (see also below my articles from July 23, 2020 and June 30, 2020) about the refusal of legal permission of sale of animal carrions as the current most merciful possible meat (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which died of themselves on principle of old age, it is in the Czech language with google translator: htm , audio , pdf 
   
Pozn./ Note: Odlišné stanovisko soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka, předsedy dotčených senátů Ústavního soudu České republiky ve vztahu k židovské rasové persekuci Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci III. ÚS 1283/17 i v případě mé výše uvedené ortodoxně proti židovské ústavní stížnosti v českém jazyce s google překladačem / Dissenting opinion of judge-rapporteur Jiří Zemánek, president of the concerned senates of the Constitutional Court of the Czech Republic in relation to Jewish racial persecution of Kristina Colloredo-Mansfeld in case III. ÚS 1283/17 also in the case of my above mentioned Orthodox anti-Jewish constitutional complaint in Czech language with google translator: htm , pdf     
             
Můj text na http://www.spvzt.cz/ a na zmíněných webových stránkách je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak a audio soubory (viz http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) jsou licencovány zde za podmínek bezplatných webových aplikací (viz výše). / My text on http://www.spvzt.cz/ and on the mentioned websites is licensed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, unless stated specifically otherwise and  audio files  (see http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) are licensed here under the terms of free web applications (see above).  
       
czKontakt gbunContact  
 
     
Politické novinky/ Political news

cz
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
gbun
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations).
           

15.08.2020 Nepřesný český rabínský překlad Bible o povinnosti pro nežidy jíst zdechliny

Ortodoxní židé* jsou možná hadi (tj. lidský plazí mozek - archikortex). Hadi jsou možná ortodoxní židi*. Všichni hadi rádi.

Tito hadi by snědli ideálně každou lidskou bytost před smrtí jako starou a dementní.

Svět je možná hadí iluze, ale (převtělení) živí tvorové jsou zřejmě skuteční.

*Ortodoxními židy se zde rozumí ti, kteří by nikdy dobrovolně nejedli zdechliny (zvířat) jako současné nejmilosrdnější možné maso (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, jmenovitě z důvodu údajného (necharitního) zákazu jediného existujícího Boha (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16, Leviticus 22: 1-16, Deuteronomium 14: 1-21, Soudců 14: 5-20).

August 15, 2020 An inaccurate Czech rabbinical translation of the Bible about the obligation for not-Jews to eat carrions

Orthodox Jews* are possibly snakes (i.e. human reptile cortex - archicortex). Snakes are possibly Orthodox Jews*. All snakes like.

These snakes would have eaten ideally every human being before death as old and demented.

The world is possibly a snake illusion, but (reincarnated) living creatures are apparently real.

*Here Orthodox Jews are meant those who would never willingly eat carrions (of animals) as the current most merciful possible meat (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which died of themselves on principle of old age, namely because of alleged (not charitable) ban of only one existing God (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16, Leviticus 22: 1-16, Deuteronomy 14: 1-21, Judges 14: 5-20).
raj Otcem ortodoxních (tj. kteří by nikdy nejedli zdechliny) židů je ďábel, tj. vrah a lhář od počátku, tj. (také dobrá) smrt (Bible, Jan 8:44). The father of Orthodox (i.e. who would never eat carrions) Jews is the devil, i.e. a murderer and a liar from the beginning, i.e. (also good) death (Bible, John 8:44).

Deuteronomium 14:21 Nesmíte jíst žádnou (bez porážky lidmi, má poznámka) zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. (Český ekumenický překlad) 21 Nebudete jísti žádné (bez košer porážky, má poznámka) zdechliny, cizinci, který jest v branách tvých, můžeš ji dáti jísti nebo prodáš (ji) cizozemci, neboť lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. (Sicher - český rabínský překlad) 21 lo tochelu chol-nevela lagger ašer-bišarecha tittennena vaachala o machor lenachri ki am kadoš atta lADONAJ elohecha lo-tevaššel gedi bahhalev immo: f (Bible Hebraica, také Aleppo codex transkripce výslovnosti) 21 Nebudete jíst každou zdechlinu ("nevelu") (k)bydlícímu který v branách (lůně) tvých dáš ji a jedl (či jedla, má poznámka) ji nebo prodal (k)cizinci protože lid svatý ty (k)Jahvemu Bohu tvému nebudeš vařit kůzle (dítě) v mléce matky jeho (či její, má poznámka): f (Můj doslovný překlad: Bible Hebraica, také Aleppo codex)

לﬡ תאכלו כל-נבלה לגר אשר-בשריך תתננה ואכלּה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא-תבשל גדי בחלב אמו: פ

(Bible Hebraica, také Aleppo codex) 21 Žádné (která zemřela sama od sebe) umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho. (Bible kralická, Bible krále Jakuba – King James Version)

Otcem ortodoxních (tj. kteří by nikdy nejedli zdechliny) židů je ďábel, tj. vrah a lhář od počátku, tj. (také dobrá) smrt (Jan 8:44). Ďábel je vládce tohoto světa (Jan 14:30). Tito ortodoxní židé se msti oko za oko zub za zub (Exodus 21:24) a mají povinnost vyhladit nepřátele židů, tj. Amáleka (Exodus 17:14 či 1 Samuelova 15:1-35 či Matouš 5:43-44). Protože tito ortodoxní židé (nyní) vládnou světu, tak, jestliže nechci být zabit jako Ježíš z Nazaretu či apoštol Pavel či disident bez podpory židů za komunistické vlády či nechci být znovu perzekuován jako v advokacii a v české Straně zelených, tak je třeba být velmi opatrný v útocích proti těmto ortodoxním židům ovládajícím (současný) svět z důvodu jejich odporu proti zákonnému schválení v běžných obchodech prodeje masa zdechlin zvířat (která zemřela sama od sebe), jmenovitě po veterinární pitvě a převařených v několika vodách. Tito ortodoxní židé (možná hadi, viz USA televizní seriál “V jako vítězství”) mají obavu a musí vyzkoušet, jestli schválení jezení těchto zdechlin zvířat lidmi, nevzbudí velkou vlnu antisemitismu vůči těm, kteří tyto zdechliny ze zdravotních či náboženských důvodů nemohou a odmítnou jíst, což by umožnilo rozeznat tyto ortodoxní židy a naopak nežidy. Zároveň by možná chtěli získat příležitost, jak se mi pomstít za můj případný ortodoxní antisemitismus, jestli na ně pro tento důvod začnu útočit, což by pro ně celou záležitost částečně vyřešilo (Žalmy 94:1 “Hospodin je Bůh odplaty, Hospodine mstiteli, zjev se.”). Proto nyní to chce čas a vyčkávat.

Deuteronomy 14:21 You must not eat any (without slaughter by people, my note) carrion. Either you will give it to a homeless human who lives in your gates to eat it, or you will sell it to a foreigner. Because you are a holy people of the Lord, your God. You will not cook kid in milk of his mother. (Czech ecumenical translation) 21 You will not eat any (without kosher slaughter, my note) carrion, to a foreigner, who is within your gates, you can give it to eat, or you will sell (it) to a foreigner, because you are an holy people to the Lord, your God. You will not cook kid in milk of his mother. (Sicher - Czech rabbinical translation) 21 lo tochelu chol-nevelah lagger ašer-bišarecha tittennena vaachala o machor lenachri ki am kadoš atta lADONAJ elohecha lo-tevaššel gedi bahhalev immo: f (Bible Hebraica, also Aleppo codex transcription of pronunciation) 21 You will not eat every carrion ("nevelah") to the living who in your gates (womb) you will give it and he (or she, my note) ate it or you sold to a foreigner because the holy people you to Yahweh your God you will not cook kid in milk of his (or her, my note) mother: f (My verbatim translation: Bible Hebraica, also Aleppo codex)

לﬡ תאכלו כל-נבלה לגר אשר-בשריך תתננה ואכלּה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא-תבשל גדי בחלב אמו: פ

(Bible Hebraica, also Aleppo codex) 21 You will not eat anything that died of itself, to the incoming, who is within your gates, you will give it and he will eat it or you will sell to the foreigner, because you are an holy people to the Lord your God. You will not cook a kid in the milk of his mother. (Bible of Kralice, King James Version)


The father of Orthodox (i.e. who would never eat carrions) Jews is the devil, i.e. a murderer and a liar from the beginning, i.e. (also good) death (John 8:44). The devil is the ruler of this world (John 14:30). These Orthodox Jews take revenge eye for an eye tooth for tooth (Exodus 21:24) and have a duty to exterminate the enemies of the Jews, i.e. the Amalek (Exodus 17:14 or 1 Samuel 15: 1-35 or Matthew 5: 43-44). Because these Orthodox Jews (now) govern the world, if I do not want to be killed like Jesus of Nazareth or the Apostle Paul or a dissident without the support of the Jews under the Communists government, or if I do not want to be persecuted again as in advocacy and in the Czech Green Party, so it is necessary to be careful in attacks against these orthodox Jews controlling (contemporary) world on the grounds of their opposition to legal approving the mainstream shop sale of meat of carrions of animals (which died of themselves), namely after veterinary autopsy and boiled in several waters. These Orthodox Jews (possibly snakes, see “V” US TV series) are afraid and must test, if approving the eating of these animal carrions by humans does not provoke a great wave of anti-Semitism against those who, for health or religious reasons, will refuse to eat these carrions which would enable to distinguish these Orthodox Jews and on the contrary not-Jews. At the same time, they possibly want to have the opportunity to take revenge against me for my possible orthodox anti-Semitism, if for this reason I begin to attack them, which would partially resolve the whole matter for them (Psalms 94:1 ”Lord is the God of revenge, become apparent, Lord the avenger.”). That is why it takes time and to waite now.

Zdroje/ Sources: DAVAR3 (zkráceně také D3) je aplikace českého autora určená ke studiu Bible s překlady Bible viz/ DAVAR3 (abbreviated as D3) is an application by a Czech author designed to study the Bible with Bible translations see: https://www.instaluj.cz/davar3 ; Český ekumenický překlad, viz/ Czech ecumenical translation, see: http://www.biblenet.cz/ ; KICUR ŠULCHAN ARUCH, Kniha II, Rabi Šlomo Ganzfried, přeložil: Miriam Havelková, nakladatelství AGADAH s.r.o., Česká republika 2012, kapitola 167, odstavec 8., strana 296/ KITZUR SHULCHAN ARUCH, Book II, Rabbi Shlomo Ganzfried, translated by: Miriam Havelková, publishing house AGADAH s.r.o., Czech Republic 2012, chapter 167, paragraph 8., page 296; Žid Süss - Jud Süss (Lion Feuchtwanger židovský román 1925, Veit Harlan nacistický film 1940)/ Jud Süss - Süss the Jew (Lion Feuchtwanger Jewish novel 1925, Veit Harlan Nazi film 1940); studie dvou neortodoxních židů Theodora Mucha a Karla Pfeifera Svár bratří v domě izraelském Židovstvo mezi fundamentalismem a osvícenstvím, z německého originálu Bruderzwist im Hause Israel přeložila Marie Goldmannová v České republice vydalo nakladatelství THEMIS, Praha 2000, s. 17, 31, 33-34, 102, 113 a 123/ study of two unorthodox Jews Theodor Much and Karel Pfeifer The quarrel of brothers in the house of Israel Judaism between fundamentalism and the Enlightenment, translated from the German original Bruderzwist im Hause Israel by Mary Goldmann in the Czech Republic published by THEMIS, Prague 2000, pp. 17, 31, 33-34, 102, 113 and 123

     

10.08.2020 A co budoucnost. Zde uvedené rozhodnutí Ústavního soudu České republiky má povahu jakéhosi precedensu vyjadřujícího závazný negativní názor tohoto ústavního soudu na otázku prodeje zdechlin zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech jako současného nejmilosrdnějšího možného masa. Jsem příliš slabý pro to, abych sám prosadil tento prodej v politice v dohledné době, jestliže nemám důkaz nějakého velkého úspěchem v této otázce. Za současného světového lidského konzumního blahobytu jsou pravděpodobně uzákonění porážkové daně a tohoto prodeje v Evropské unii pouhou utopií, proto v současnosti zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce pomoci nejvíce masově mučeným a vražděným vězněným hospodářským zvířatům zásadně pouze na vlastní zahradě (Epikurově rajské zahradě) a jinak velmi málo. Přesto však věřím, že uzákonění porážkové daně a tohoto prodeje se uskuteční v budoucnosti, protože i v současné době, která je nepříznivé pro to, věřím v suverénní vládu charity (tj. co možná nejméně smrti a bolesti, viz má Filosofie rovnováhy) ve světě na nejméně 51 procent.

August 10, 2020 And what about future. Here, the decision of the Constitutional Court of the Czech Republic has the character of a precedent expressing the binding negative opinion of this constitutional court on the question of the sale of carrions of animals naturally dead on principle in old age in mainstream shops as the present most merciful possible meat. I am too weak to enforce this sale in politics myself in the near future, if I have not a proof of great success on this question. During contemporary worldwide human consumer welfare the enactment of slaughter tax and of this sale in the European Union is probably mere utopia, therefore on the present apparently individual human being can mostly help the most massively tortured and murdered imprisoned farm animals on principle only on own garden (Epicurus' paradise garden) and otherwise too little. Nevertheless, I believe that the enactment of the slaughter tax and of this sale will take place in the future, because even in the present time, which is unfavorable for it, I believe in a sovereign rule of charity (i.e. the least possible death and pain, see my Philosophy of Balance) in the world at least 51 percent.

    

23.07.2020 Výše uvedené ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU. Ústavní soud České republiky bez přítomnosti účastníků dne 23. července 2020 ve věci mé ústavní stížnosti č.j. III. ÚS 1793/20 rozhodl o odmítnutí této mé ústavní stížnosti a s ním spojeného návrhu na zrušení ustanovení veterinárního zákona s tím, že se údajně nejedná o jiný zásah orgánu veřejné moci, přestože vydání tržního řádu obce je upraveno dle veřejnoprávního paragrafu 18 zákona číslo 455/1991 Sbírky živnostenského zákona. Podle tohoto rozhodnutí ústavního soudu „uzavření smlouvy o pronájmu tržního místa na tržišti provozované obcí je“ (tak údajně) „záležitostí ryze soukromoprávní (v případě obce se tak děje v samostatné působnosti) a žádnou z potenciálních smluvních stran nelze nutit k tomu, aby do smluvního vztahu vstoupila.“ 

Nejdůležitější je však následující názor ústavního soudu, který má povahu závazného precedentu, který je podle mne zločinem proti lidskosti, protože de facto legitimizuje současné vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat za každý měsíc i na území České republiky. Podle tohoto rozhodnutí ústavního soudu „je navíc věcí pronajímatele, aby určil, jaké zboží má být na tržišti nabízeno a stanovil podmínky pro jeho prodej. Odmítnutí stěžovatelovy žádosti o pronájem tržního místa odůvodněné tím, že jím zamýšlený prodej masa zdechlin (byť čerstvých a třeba i s veterinárním atestem) je v rozporu s veterinárními předpisy, jejichž dodržování je vyžadováno i v Provozním řádu tržiště, představuje“ údajně „ze strany města Hustopeče zcela legitimní postup.“

July 23, 2020 Above mentioned DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT. The Constitutional Court of the Czech Republic without the presence of the participants on 23 July, 2020 in the matter of my constitutional complaint File no. III. ÚS 1793/20 decided to reject this my constitutional complaint and the related proposal to repeal the provisions of the Veterinary Act, stating that it is not another intervention of a public authority, although the question of the Market Rules of the municipality is regulated by public law paragraph 18 of Act No. 455/1991 Coll. Trade Licensing Act. According to this decision of the constitutional court „the conclusion of a contract for the lease of a market place in a market operated by a municipality is“ (so allegedly) „a purely private law matter (in the case of a municipality it is done within independent jurisdiction) and none of the potential contracting parties can be forced to enter into a contractual relationship.“ 

Most important, however, is the following opinion of the constitutional court, which has the nature of a binding precedent, which in my opinion is a crime against humanity, because it de facto legitimizes contemporary murders of tens of millions of farm animals for each month also in the territory of the Czech Republic. „In addition,“ according to this decision of the constitutional court „it is for the lessor to determine what goods are to be offered at the market and to determine the conditions for their sale. The rejection of the complainant's application for the lease of a market place justified on the grounds that his intended sale of carrion meat (even fresh and perhaps also with a veterinary certificate) is in conflict with veterinary regulations, compliance with which is required in the Market Rules, represents“ allegedly „a completely legitimate procedure on the part of the town of Hustopeče.“

                                     

16.07.2020 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo soukromé (tj. vnitrostátní)" jako "statutární kolizní mezinárodní právo (např. občanské či naopak trestní atd.)".

A "mezinárodní právo veřejné (tj. mezistátní)" jako "nekolizní mezinárodní právo (např. občanské či naopak trestní atd.)".

Čímž by se se odstranil zmatek pojmů veřejné a soukromé v mezinárodním právu a předurčoval konečný cíl světového vývoje od statutárního kolizního mezinárodního práva k nekoliznímu mezinárodnímu právu.

July 16, 2020 I propose to call "private (i.e. intrastate) international law" as "statutory conflict international law (eg civil or on the contrary criminal etc.)".

And "public (i.e. interstate) international law" as "non-conflict international law (eg civil or on the contrary criminal etc.)".

This would remove the confusion between the concepts of public and private in international law and would predetermine the ultimate goal of world evolution from the statutory conflict international law to the non-conflict international law.

         

30.06.2020 Dnes můj advokát podal Ústavnímu soudu České republiky výše uvedenou ústavní stížnost s návrhem jak vyřešit otroctví zvířat.

(viz i mé níže uvedené články z 17.5.2020 a z 12.6.2020)

June 30, 2020 Today, my lawyer filed the above-mentioned constitutional complaint with the Constitutional Court of the Czech Republic with a proposal on how to resolve animal slavery.

(see also my articles below from May 17, 2020 and from June 12, 2020)

         
12.06.2020 Podám ústavní stížnost (viz výše v českém jazyku se strojovým překladačem google translator) proti odmítnutí města Hustopeče a jeho správce tržiště mi pronajmout jedno tržní místo na tržišti na Dukelském nám. v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího masa z mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti) zejména etickým vegetariánům, kteří se neobejdou úplně bez jedení masa.
 
Případně podám ústavní stížnost po pronajmutí výše uvedeného tržního místa pro výše uvedený účel proti pravomocnému rozhodnutí Krajské veterinární správy o jejím nesouhlasu s volným prodejem výše uvedených zdechlin a naopak nutné porážce zvířat dle současného zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v aktuálním znění z důvodů pochybnosti o dodržení povinností nebo požadavků na zajištění jejich zdravotní nezávadnosti, jestliže dotčená ustanovení tohto zákona nebudou považováno za protiústavní.
 
V této ústavní stížnosti navrhnu zrušení §3 odst. 1 písm. d), §5 odst. 1 písm. h), §18, §21 odst. 1, §27a odst. 1 písm. b) a §27a odst. 3 zákona, §39 odst. 2 a odst. 3, §39 až §41, §42 odst. 2 druhý a třetí rozvité větné předměty zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v aktuálním znění pro jeho protiústavnost (viz níže můj článek z 17.05.2020). V případě této mé ústavní stížnost proti výše uvedenému rozhodnutí Krajské veterinární správy bude odůvodněnost této ústavní stížnosti aplikací zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ještě více jasná.
 
Tato ústavní stížnost není nepřípustná, i kdyby Ústavní soud došel v této věci k názoru, že jsem nevyčerpal všechny procesní prostředky, protože tato ústavní stížnost ve smyslu §75 odst. 2) písm. a) zákona o Ústavním soudu svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a bude podána ve zde předepsané lhůtě 1 roku, protože v případě povolení volného prodeje masa zdechlin zvířat za zákonem garantovaných podmínek by šlo o zřejmě zlomový praktický milník v boji proti otroctví v současných porážkových velkochovech nejvíce vražděných hospodářských zvířat (v České republice je např. cca půl milionu zavražděných brojlerů, tzn. slepičích kuřat denně,  což činí v České republice s cca 10 miliony obyvatel příšerné číslo cca 30 miliónů zavražděných brojlerů za dva měsíce, což je jakýsi nový holocaust, viz Zdroje).

June 12, 2020 I will file a constitutional complaint (see above in the Czech language with google translator) against refusal of the Town of Hustopeče and its market administrator to rent me one market place at market on Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of chicken (hen) meat from my own small farm (breeding activity), especially to ethical vegetarians who do not survive without eating meat completely.

Alternatively, I will file a constitutional complaint after the lease of the above market place for the above mentioned purpose against a final decision of the Regional Veterinary Administration about its disagreement with the free sale of the above mentioned carrions and on the contrary necessary slaughter under the current Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care in the current version due to doubts about compliance with obligations or requirements to ensure their health safety, unless the concerned provisions of the Act are considered unconstitutional.
 
In this constitutional complaint, I propose the repeal of §3 paragraph 1 letter d), §5 paragraph 1 letter h), §18, §21 paragraph 1, §27a paragraph 1 letter b) and §27a paragraph 3, §39 paragraph 2 and paragraph 3, §39 to §41, §42 paragraph 2 the second and third developed sentence objects of the Act No. 166/1999 Coll. on Veterinary Care in the current wording for its unconstitutionality (see below my article from May 17, 2020). In the case of my constitutional complaint against the above mentioned decision of the Regional Veterinary Administration, the justification of this constitutional complaint through the application of the Act No. 166/1999 Coll. will be even more clear.
 
This constitutional complaint is not inadmissible, even if the Constitutional Court came to the conclusion in this case that I did not exhaust all procedural means, because in the sense of §75 letter a) of the Act on the Constitutional Court this constitutional complaint substantially exceeds the complainant's own interests through its significance and will be filed within the period of 1 year prescribed here, because in the case of permitting free sale of meat of carrions under legally guaranteed conditions it would be apparently the turning practical point in the fight against the slavery in present slaughter factory farms of the most murdered farm animals (in the Czech Republic there are, for example, about half a million broilers killed, i.e. chickens of hens per day, which makes in the Czech Republic with about 10 million inhabitants a terrible number of about 30 million murdered broilers in two months , which is a kind of new holocaust, see Sources).

Zdroje/ Sources: čas 30.-60. sekunda záznamu, Týden podle Jaromíra Soukupa | Barrandov.tv, TV Barrandov - baví nás bavit [online], Copyright © 2008 [cit. 20.05.2020], Dostupné z/ time 30-60 second of record, Week according to Jaromír Soukup Barrandov.tv, TV Barrandov - we enjoy entertaining [online], Copyright © 2008 [cit. 20.05.2020], Available from : https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018
       
17.05.2020 (zkrácená verze) Dnes jsem podal žádost o pronájem jednoho tržního místa na tržišti na Dukelském nám. v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího masa z mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti) zejména etickým vegetariánům, kteří se neobejdou úplně bez jedení masa

Vážení.

(město Hustopeče, správce tržiště: Organizační složka města Hustopeče Správa a údržba budov)

Jsem drobný chovatel drůbeže na své zahradě se sklepem na Habánské ulici v Hustopečích a žádám tímto o pronájem jednoho tržního místa na tržišti na Dukelském nám. v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího masa z tohoto mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti).

Odůvodnění:

Podle § 18 odst. 5 českého zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči Potraviny živočišného původu, které neodpovídají požadavkům zdravotní nezávadnosti, se posuzují jako nepoživatelné.

Avšak u masa zdechlin po veterinární pitvě, pokud „jsou tepelně opracovány po dobu 5 až 6 minut při teplotě 121°C, dochází ke zničení vegetativních forem mikroorganismů, ale i spór.“ (Zdroj: Střední odborné učiliště Domažlice, Výukový materiál, Potraviny a výživa, cit. 15.03.2019, viz https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html ) Toto je možno převařením masa mnou zamýšlených nabízených zdechlin drůbeže po veterinární pitvě v tlakovém hrnci např. v několika vodách.

Proto §18 českého zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči považuji za protiústavní, protože v současnosti v České republice tyto zákonné podmínky v podstatě znemožňují volný prodej čerstvého masa přirozeně zásadně na stáří uhynutých zvířat i po veterinární pitvě.

Toto mé stanovisko o protiústavnosti znemožnění volného prodeje i po veterinární pitvě masa přirozeně uhynutých zvířat opírám o současný trend v českém právu, který zásadně mění pohled na práva zvířat v naší společnosti.

Jde zejména o LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD: Článek 3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu ... („všem“, tedy zaručují se lidem i zvířatům, která mají dle českého práva právní osobnost, viz níže obč. zák., má poznámka) a zároveň podle článku 6 (1) Každý má právo na život.

Dále jde o zák. č. 114/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, jestli podle této novely tr. zák. §302 Týrání zvířat 
(3) způsobí tento čin týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude pachatel potrestán odnětím svobody na dvě léta až šest let (tento trestný čin se zpřísněným trestem by mohl dopadat i na bezdůvodnou porážku zvířete, má poznámka), a jestli podle této novely tr. zák. zcela nového §302a Chov zvířat v nevhodných podmínkách (4) způsobí tento čin trvalé (zdravotní) následky či smrt většímu počtu zvířat, bude pachatel potrestán odnětím svobody na pět až deset let.

Dále jde o zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Podle §8 obč. zák. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. (Jde o tradiční principy a principy moderního práva "neminem laedere" /nikomu neškodit/ a kritérium svobody jednotlivce, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, což by se mohlo týkat také "abusus iuris" /zneužití práva/ porazit zvíře, tj. týrání zvířat jejich bezdůvodnou porážkou, podle mne jde o delikt dle § 2909 
obč. zák. Porušení dobrých mravů či § 2910 obč. zák. Porušení zákona /jmenovitě tr. zák., viz výše/, má poznámka).

Podle § 494 obč. zák. Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. (Z tohoto ustanovení podle mne plyne právní osobnost zvířat, protože zvíře není věcí, avšak má velmi omezenou svéprávnost /opice/ nebo žádnou /had/, a potřebuje opatrovnictví a zastoupení člověkem při výkonu svých povinností a práv mu přiznaných v rámci českého právního řádu /např. viz výše uvedená ustanovení tr. zák./, přesto však platí, že všichni živí tvorové by měli mít v naší společnosti práva uznaná spravedlivým způsobem zákony státu, má poznámka)

Jsou to také §2 (3) obč. zák. zákaz krutosti (i ke zvířatům má poznámka), §3 obč. zák. (1) zákaz působit bezdůvodnou újmu druhým (tzn. i zvířatům, má poznámka), (2) písm. a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, písm. f)  nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží (viz výše práva zvířat dle tr. zák., má poznámka), (3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti (tj. zřejmě dobrých mravů, má poznámka) a práva.

Dle provozního řádu tržiště na Dukelském nám. v Hustopečích správce tržiště si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit. To by neměl být můj případ.

Protože podle Článku 2 (3) české Ústavy Státní moc slouží všem občanům ... (tedy slouží mně i /českým/ zvířatům, která mají dle českého práva právní osobnost, viz výše obč. zák., má poznámka)

A protože podle LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Článku 26 (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost., (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. (což se týká i mé výše uvedené hospodářské činnosti na Vašem tržišti, když by se pro ni neměla uplatnit z důvodu mnou namítané neústavnosti shora uvedená právní omezení, má poznámka)

Přílohy: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Shrnutí Filosofie rovnováhy (4 strany A4), copyleft 14.5.2020

S uctivým pozdravem

V Hustopečích 17.5.2020        JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

May 17, 2020 (short version) Today I filed an application to rent one market place at market on Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of chicken (hen) meat from my own small farm (breeding activity), especially to ethical vegetarians who do not survive without eating meat completely

Dear.

(the Town of Hustopeče, the market administrator: Organizational Unit of the Town of Hustopeče Administration and Maintenance of Buildings)

I am a small poultry breeder in my garden with a cellar on Habánská Street in Hustopeče, and I hereby ask about the lease of one market place at the market on Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of chicken (hen) meat from this own small farm (breeding activity).

Justification:

According to § 18 (5) of Czech Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care Foods of animal origin that do not meet the health requirements are considered inedible.

But for the the meat of carrions, if "they are processed thermally for a period of time 5 until 6 minutes at temperature 121°C, there is destruction of vegetative forms of microorganisms, but also of spores." (Source: Secondary Vocational School Domažlice, tutorial material, Food and nutrition, quoted 15.03.2019, see https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html ) This is possible by boiling the meat of the by me intended offered poultry carrions after a veterinary autopsy in a pressure cooker, for example in several waters.

Therefore §18 of the Czech Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care I consider unconstitutional, because at present time in the Czech Republic these legal conditions basically prevent the free sale of fresh meat of naturally dead animals, on principle for old age even after veterinary autopsy.

I base this opinion on the unconstitutionality of the impossibility of free sale even after a veterinary autopsy, of the meat of naturally dead animals on the current trend in Czech law, which fundamentally changes the view of animal rights in our society.

In particular, it is the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS: Article 3 (1) Fundamental rights and freedoms are guaranteed to all without distinction ... ("to all", thus they are guaranteed to both people and animals, which have legal personality, see below the Civil Code, my note) and at the same time according to Article 6 (1) Everyone has the right to life.

It is also the Act No. 114/2020 Coll. Act amending Act No. 40/2009 Coll. the Criminal Code, if according to this amendment of the Criminal Code § 302 Cruelty to animals (3) this act causes the permanent health consequences of abused animal or death, the offender will be punished by imprisonment from two years to six years (this criminal act with more severe punishment could also be the unjustified slaughter of an animal, my note), and if according to this amendment of the Criminal Code completely new §302a The breeding of animals in unsuitable conditions  (4) this act causes permanent (health) consequences or death to a larger number of animals, the offender will be punished by imprisonment from five to ten years.

It is also the Act No. 89/2012 Coll. Civil Code.

According to §8 of the Civil Code Manifest abuse of law does not enjoy legal protection. (These are the traditional principles and principles of modern law "neminem laedere" /not to harm anyone/ and the criterion of individual freedom that one's freedom ends where the other's freedom begins, which could also apply to "abusus iuris" (abuse of law) to slaughter an animal, i.e. animal cruelty through their unjustified slaughter, in my opinion it is a tort according to § 2909 of the Civil Code Violation of good morals or § 2910 of the Civil Code Violation of the law /namely of the Criminal Code, see above /, my note).

According to § 494 of the Civil Code A living animal has a special meaning and value as a living creature already gifted by senses. A live animal is not a thing and the provisions on things apply to a living animal similarly only to the extent that it does not contradict its nature. (In my opinion, this provision implies the legal personality of animals, because the animal is not a thing, but has a very limited legal capacity /monkey/ or none /serpent/, and needs custody and representation of human being in the exercise of their duties and rights granted them under Czech law /e.g. see the above provisions of the Criminal Code/, however, it is true that all living creatures should have in our society the rights recognized in righteous way by State laws, my note)

They are also §2 (3) of the Civil Code prohibition of cruelty (also to animals, my note), §3 of the Civil Code (1) a ban on causing unjustified harm to others (ie also to animals, my note), (2) letter A) everyone has the right to the protection of their life and health, letter F) no one can be denied what belongs to them by law (see above the rights of animals according to the Criminal Code, my note), (3) Private law also springs from other generally recognized principles of justice (ie apparently good morals, my note) and law.

According to the operating rules of the market on Dukelské square in Hustopeče, the market administrator reserves the right to assess the sales assortment and, if necessary, to exclude an unsuitable assortment or part of it from sale. It should not be my case.

Because according to Article 2 (3) of the Czech Constitution, the State Power serves all citizens ... (i.e. it serves both me and /Czech/ animals which have legal personality according to Czech law, see the above-mentioned Civil Code, my note)

And because according to the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS Article 26 (1) Everyone has the right to freely choose a profession and to prepare for it, as well as the right to engage in business and other economic activity. (2) The law may determine conditions and restrictions for activities. (This also applies to my above-mentioned economic activity in Your market, when the above-mentioned legal restrictions should not apply to it due to the unconstitutionality, which I object to, my note)

Attachments: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Summary of Philosophy of Balance (4 pages A4), copyleft 14.5.2020

Sincerely

In Hustopeče 17.5.2020 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

   
09.04.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19

Papež František říká, že pandemie může být „místem obrácení“.

...
Papež František: Ve španělštině je přísloví: „Bůh vždy odpouští, my někdy odpouštíme, ale příroda nikdy neodpouští.“ Na dílčí katastrofy jsme nereagovali. Kdo teď mluví o požárech v Austrálii, nebo si pamatuje, že před 18 měsíci mohla loď projet severním pólem, protože ledovce roztály? Kdo teď mluví o povodních? Nevím, jestli se jedná o pomstu přírody, ale určitě to jsou odpovědi přírody.
...
V této době v Evropě, kdy začínáme slyšet populistické projevy a jsme svědky politických rozhodnutí tohoto selektivního druhu, je příliš snadné si pamatovat na Hitlerovy projevy v roce 1933, které se příliš nelišily od některých projevů několika evropských politiků nyní.

April 9, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019

Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion’
...
Pope Francis: There is an expression in Spanish: “God always forgives, we forgive sometimes, but nature never forgives.” We did not respond to the partial catastrophes. Who now speaks of the fires in Australia, or remembers that 18 months ago a boat could cross the North Pole because the glaciers had all melted? Who speaks now of the floods? I don’t know if these are the revenge of nature, but they are certainly nature’s responses.
...
At this time in Europe when we are beginning to hear populist speeches and witness political decisions of this selective kind it’s all too easy to remember Hitler’s speeches in 1933, which were not so different from some of the speeches of a few European politicians now.

Zdroje/ Sources: (by) Austen Ivereigh, The Tablet Interview, viz/ see https://www.thetablet.co.uk/features/2/17845/pope-francis-says-pandemic-can-be-a-place-of-conversion-ZDE/HERE
   
20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19

Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř na výzkum smrtících virů. Laboratoř leží jen 18 kilometrů od trhu, kde se poprvé objevil wuchanský koronavirus. … vývoje biologických zbraní, která tato zařízení také umožňují. … Možnost vstřikovat zde opicím a dalším zvířatům smrtící patogeny“ Wuchanské úřady navíc na začátku roku tvrdily, že se novým koronavirem mohou nakazit jen osoby, které přišly do styku s infikovanými zvířaty. (viz  1. a 3. zdroj) Avšak: Vědci: Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 … není z laboratoře“ (viz 2. zdroj).

„Nature (tj. prestižní Západní vědecký časopis, má poznámka) uvádí, že většina vědců v této laboratoři získávala zkušenosti ve francouzském Lyonu, kde mají zařízení na stejné úrovni. Wuchanský ústav také spolupracoval s americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí.“

Česká republika má takové pracoviště v Těchoníně, malé obci v okrese Ústí nad Orlicí, kde ho provozuje armáda.“

March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019

In the center of (Chinese) Wuhan is a laboratory for the study of deadly viruses. The laboratory is only 18 kilometers from the market where the Wuhan coronavirus first appeared. … the development of biological weapons that these facilities also allow. … The possibility to inject deadly pathogens into monkeys and other animals” The Wuhan authorities declared at the beginning of the year moreover that only persons who came into contact with infected animals could be infected with the new coronavirus. (see source 1 and 3) However: Scientists: Coronavirus (disease 2019) - COVID-19 … is not from the laboratory” (see source 2). 

“Nature (i.e. a prestigious Western scientific journal, my note) states that majority of the scientists in this laboratory gained experiences in Lyon, France, where they have the same level of equipment. The Wuhan Institute also cooperated with the Center for Disease Control and Prevention in the United States of America.”

"The Czech Republic has such a workplace in Těchonín, a small village in the Ústí nad Orlicí district, where it is managed by the army."

         
20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19

Německá televize velebí virus: … planeta zezelená. … zašly stanice ARD a ZDF ještě dál … Christian Brandes (38) se skupinou Bohemian ("Böhmen" v německém jazyku) Browser Ballett (českého webového prohlížeče balet, má poznámka). Dětem… jak je to s pandemií koronaviru. „Možná je koronavirus odpovědí na turbokapitalismus. … Půjde-li to takto dále, možná zažijeme nový zelený ráj.“ … virus je „krásný a smysluplný reflex (pomsta, má poznámka) přírody, aby lidem opětovně řekla, kdo je tu pánem“. „Je pozoruhodné, jak je virus spravedlivý.“ (tj. jestli nenapravená tato pomsta přírody za nemilosrdnost lidí vůči živým tvorům, nyní zejména hospodářským zvířatům je nejprve zásadně proti starým a jen pak proti mladým lidem)

March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019

German television praises coronavirus COVID-19 … planet will be green. … ARD and ZDF went even further… Christian Brandes (38) with group of Bohemian ("Böhmen" in German language) Browser Ballett (Czech browser ballet, my note). Children … what about coronavirus pandemic. "Maybe the coronavirus is the answer to turbo-capitalism. … If we go further this way, we may experience a new green paradise." … virus is "a beautiful and meaningful reflex (revenge, my note) of nature to tell people again who is the master here." "It is remarkable how righteous the virus is." (ie. if not corrected this revenge of nature for mercilessness of people on living creatures, now especially on farm animals is firstly on principle against the old and only then against the young people)

   
03.03.2020 (korigováno 20.05.2020) Ačkoli většinou v darwinismu, český historický okamžik je možná dnes, protože Poslanecká sněmovna schválila níže uvedenou novelu trestního zákoníku (Zákon č. 114/2020 Sb.) ohledně týrání zvířat. Poslanec ODS Marek Benda uvádí, že bude tendence některých aktivistů začít používat nové ustanovení trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách s desetiletým trestem odnětí svobody možná „proti ... velkochovům“ (velkochovům pro porážku zvířat, tj. většina chovů je velmi nespravedlivá, má poznámka). Novela primárně postihuje tzv. množírny psů a koček. 

- Pro přijetí návrhu hlasovalo 133 z přítomných 159 poslanců a zákon měl masivní podporu napříč politickými stranami v Parlamentu (viz níže).
-
Je to velká chvíle,“ řekla předsedkyně TOP 09 a spoluautorka zpřísnění tr. zák. kvůli týrání zvířat Markéta Pekarová Adamová.
- „Jsem rád, že ti kteří budou týrat zvířata, budou vice potrestáni,“ řekl v Poslanecké sněmovně předseda SPD Tomio Okamura.
- „Právě jsem hlasoval pro výrazné zpřísnění trestů za týrání zvířat. Mám totiž rád zvířata a nesnáším, když se jim ubližuje,“ okomentoval na Twitteru přijetí zákona premiér a předseda ANO Andrej Babiš.


Text výše uvedené novely trestního zákoníku
(dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni-20200601http://www.psp.cz/doc/00/13/59/00135973.pdf , https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039381.htm a https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm ) zní včetně těchto změn následovně (k tomu, aby novela začala platit, byl nutný už jen podpis prezidenta Miloše Zemana):

§ 77a
Zákaz držení a chovu zvířat
(1) Soud může uložit trest zákazu držení a chovu zvířete až na deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře.
(2)
Trest zákazu držení a chovu zvířete jako trest samostatný může soud uložit pouze v případě, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(3) Trest zákazu držení a chovu zvířete spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje držení, chov a péče o zvíře.

§ 302
Týrání zvířat
(1) Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, zákazem činnost nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li takový čin veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat,
b) způsobí-li takovým činem týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt,
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
nebo
d) spáchá-li takový čin opětovně.
Pozn.:
- K trestní odpovědnosti za tento trestný čin je třeba úmyslného zavinění (viz zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dále též tr. zák.,
ust. § 13 odst. 2). K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí zavinění z nedbalosti (§ 17 tr. zák.).
- Trestní sazby jsou oproti aktuálnímu znění tr. zák. výrazně zvýšeny. Horní hranice trestní sazby byla stanovena na šest let.

§ 302a
Chov zvířat v nevhodných podmínkách
(1) Kdo chová větší množství zvířat v nevhodných podmínkách, a tím ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje značné útrapy, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo chová zvířata v nevhodných podmínkách za účelem obchodu, anebo kdo kořistí z takového chovu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt zvířeti, nebo
c) spáchá-li čin takový čin jako člen organizované skupiny.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt většímu počtu zvířat, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
Pozn.:
- Na rozdíl od následujícího ust. § 303 tr. zák. (zanedbání péče o zvíře z nedbalosti) je zde vyžadováno úmyslné zavinění (§ 13 odst. 2 tr. zák.). K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí zavinění z nedbalosti (§ 17 tr. zák.).


§ 303
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti, zákazem držení a chovu zvířat nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat.
Pozn.:
- Na rozdíl od ust. § 302a tr. zák. (Chov zvířat v nevhodných podmínkách) postačuje zde hrubá nedbalost (§ 13 odst. 2 tr. zák.). K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí zavinění z nedbalosti (§ 17 tr. zák.).
March 3, 2020 (corrected May 20, 2020) Though mostly in Darwinism Czech historical moment is possibly today, because the Chamber of Deputies approved the below mentioned amendment to the Criminal Code (Act No. 114/2020 Coll.) regarding animal cruelty. Member of the ODS Mark Benda says that "the tendency of some activists will start using new provision" on a crime of intentional breeding of animals in unsuitable conditions with ten-year imprisonment possibly "against ... animal's factory farms" (factory farms for slaughter of animals, i.e. majority of farms is very unfair, my note). The amendment primarily penalizes so-called reproduction factories of dogs and cats

- 133 out of 159 present deputies voted to approve the proposal and the Act had massive support across political parties in Parliament (see below).
- "It is a great moment," the Chairman of the TOP 09 and the co-author of the tightening of the Criminal Code because of animal cruelty Margaret Pekarová Adamová said.
- "I am glad that those who will abuse animals will be punished more," in the Chamber of Deputies the Chairman of the SPD Tomio Okamura said.
- "I have just voted for significantly stricter penalty for animal cruelty. I in fact love animals and hate when one hurts them," on Twitter the Prime Minister and the Chairman of the ANO Andrej Babiš commented the adoption of the Act.

The text of above mentioned amendment to the Criminal Code
(available on: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni-20200601http://www.psp.cz/doc/00/13/59/00135973.pdf , https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039381.htm and https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm ) reads including these changes as follows (that the amendment came into force, only the signature of President Miloš Zeman was required):

§ 77a
Ban on the Possession and Breeding of Animals
(1) The court can impose the ban on the possession and breeding of animal for up to ten years, if committed by an offender in connection with the possession, breeding and care of animal.
(2)
The ban on the possession and breeding of animal as a separate punishment the court can impose only in the case, where due to the nature and seriousness of committed criminal act and the person and situation of  offender the imposition of another sentence is not necessary.
(3) The punishment of ban on the possession and breeding of animal lies in the fact that the convict during the time of execution of this punishment is prohibited in the possession, breeding and care of animal.

§ 302
Cruelty to Animals
(1) A person who abuses an animal in brutal or painful manner, will be punished with the imprisonment from six months to three years, prohibition of activities, or forfeiture of thing.
(2) By the imprisonment from one to five years, or prohibition of activities the offender will be punished, if he or she
a) commits such an act in public or in a place open to the public,
b) commits such an act as a member of an organized group, or
c) continues when committing such an act for a longer period of time.
(3) By the imprisonment from two years to six years the offender will be punished, if he or she
a) commits an act referred to in paragraph 1 on a larger number of animals,
b) causes through such an act the permanent health consequences of abused animal or death,
c) commits an act referred to in paragraph 1 in a particularly brutal or painful manner, or
d) commits such an act again.
Note:
- The criminal responsibility for this crime is necessary to be intentional fault (see Act no. 40/2009 Coll., The Criminal Code § 13 para. 2). The circumstance, which makes higher sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17 of the Criminal Code).
- Penalties are significantly increased compared to the current wording of the Criminal Code. Maximum penalty was set at six years.

§ 302a
Breeding of Animals in Unsuitable Conditions
(1) A person who breeds larger number of animals in unsuitable conditions, and thereby endangering their lives or causing them severe suffering, will be punished by the imprisonment for up to one year or prohibition of activities.
(2) A person who breeds animals in unsuitable conditions for purpose of trade, or who profits from such breeding, will be punished by the  imprisonment from six months to four years or prohibition of activities.
(3) By the imprisonment from two to eight years the offender will be punished, if he or she
a) commits an act referred to in paragraph 2 with intent to acquire substantial benefit for him- or herself or for another,
b) causes through an act referred to in paragraph 1 or 2 the permanent consequences or death of the animal, or
c) commits such act as a member of an organized group.
(4) By the imprisonment from five to ten years the offender will be punished, if he or she
a) commits an act referred to in paragraph 2 with intent to acquire large-scale benefit for him- or herself or for another,
b) causes through an act referred to in paragraph 1 or 2 the permanent consequences or death of greater number of animals, or
c ) commits such an act in connection with an organized group operating in several states.
Note:
- In contrast to the following provision § 303 of Criminal Code (failure to care for the animal of negligence) the intent is required (§ 13 para. 2 of the Criminal Code). The circumstance, which makes higher sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17 of the Criminal Code).

§ 303
Failure to Care for the Animal of Negligence
(1) Person, who will fail of gross negligence in the necessary care for the animal, which he or she owns or for which he or she is obliged to care from another reason, and he or she will cause it the permanent health consequences or death, will be punished by the imprisonment for up to one year, the ban on activity, the ban on the possession and breeding of animals or forfeiture of thing.
(2) By the imprisonment for up to three years the offender will be punished, if he or she causes through an offense referred to in paragraph 1 the death or permanent health consequences for a greater number of animals.
Note:
- Unlike § 302a of the Criminal Code (Breeding of Animals in Unsuitable Conditions) the gross negligence is sufficient here (§ 13 para. 2 of the Criminal Code). The circumstance, which makes higher sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17 of the Criminal Code).
Zdroje/ Sources: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/ochrana-zvirat-v-rezimu-trestniho-prava-s-ohledem-na-navrhovanou-novelu-trestniho-zakonikuhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyrani-zvirat-trestni-zakonik-chov-v-nevhodnych-podminkach-mnozirny.A200303_182737_domaci_kophttps://echo24.cz/a/SVPiH/az-na-8-let-poslanci-souhlasi-se-zprisnenim-trestu-za-tyrani-zvirathttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tyrani-zvirat-zakaz-chovu-soudy-poslanecka-snemovna-mnozirny_1912181054_akohttps://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-tyrani-zvirat-nebudou-hrozit-tvrdsi-tresty-rozhodli-poslanci-40307497
 
Nahoru/Up