PRODEJ PŘEVRATNÉ KNIHY O SYMBIOTICKÝCH ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A CHOVATELSTVÍ

raj

http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/


eng osn English language and multilingual mechanical translation from English language

sidlo logo  deska   tgm2


vlajkacz
 
         
Filosofický experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D. v Hustopečích, Česká republika nová:
     

  
politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)
         

FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi,
proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

 Biblický ráj jistě bude!
Co možná nejméně smrti a bolesti!
Je jedlík poražených zvířat realista nebo naopak had?

   
 
- SPVŽT strategické dokumenty    

- PETICE za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech

- PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

- PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
(
PODEPIŠTE PROSÍM NOVOU PETICI, celkový dosažený stav podpisů pod peticí z roku 2012 byl 187 podpisů z 1000 potřebných podpisů k registraci strany)

- SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY
Obchodní označení spravedlnosti:
NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY


j4 j5 j6

- Kontakt

Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, 

tel. 00420 721208595

1) Sídlo:

Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk) - MAPA

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 721208595

2) Zakladatel JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:

Svat. Čecha 247/5, 693 01 Hustopeče - MAPA

tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, mobil 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

!!! Poznámka: vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz a www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz


eng osn 

Philosophical experiment/manual-Newly being established by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. in Hustopeče, Czech Republic new:

 

political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)
     

PHILOSOPHY OF BALANCE

PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations).
  
 Biblical paradise will surely be!
The least possible death and pain!
Is eater of slaughtered animals a realist or on the contrary a serpent?

    
  
 - SPVŽT strategic documents

- PETITION for repeal of EU prohibition of sale of healthy guaranteed carrions in mainstream shops

- PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

- THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY
Trade designation of rightness:
MOST MERCIFUL PRODUCTS


j4 j5 j6  

- Contact

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., founder,

tel. 00420 721208595

 1) Seat:


Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče, the Czech Republic, Europe (The house is not far from the central square, in which the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived in the years 1861-1863) - MAP 

Official hours: after telephone arrangement 

Tel. 00420 534 008 871, Tel. 00420 721208595

web site: www.spvzt.cz e-mail: zakladatel@spvzt.cz  

2) Founder JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:


Svat. Čecha 247/5, 693 01 Hustopeče- MAP

Tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, cell phone 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web site: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

   
!!! Notice: due to attack against my parallel webs: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my parallel web is at present time on: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz and www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
   
   
   fs
 
Můj text na www.spvzt.cz a na zmíněných webech je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak./ My text on www.spvzt.cz and on the mentioned webs is licensed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, unless stated specifically otherwise.
   
Copyleft 2019
   
Nahoru
Dále