SPVZT  
   
http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
   

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

!!!NESMAZÁVAT WEB ANI NA MOU ŽÁDOST/ DO NOT DELETE WEB EVEN AT MY REQUEST!!!


FILOSOFIE ROVNOVÁHY - politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) - návod/ PHILOSOPHY OF BALANCE - political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT) - manual

SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY - Získejte obchodní označení spravedlnosti: "NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY"/ THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY - Gain trade designation of rightness: "THE MOST MERCIFUL PRODUCTS"

  
cz
gbun
 
ÚVOD INTRODUCTION
Jestliže nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z masa jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů, jejichž náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu. atom If the eating from meat of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the exception of extreme need, consistently enforced, which now seems very probable, so that orthodox Muslims, whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox Muslims, then otherwise these orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die.
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace). Král světa je nejméně na asi 51% dle židů princip vraha , ale dle křesťanů princip lásky.
raj
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations). King of world is at least about 51% by Jews a murderer principle , but by Christians a love principle.
(podle darwinismu a současného ortodoxního židovství vláda charity v přírodě /tj. podle mě osudová povinnost všech živých tvorů působit co možná nejméně smrti a bolesti/ je milosrdná, nicméně lež, protože lidská bytost je vrcholový masožravý dravec, ale podle mé Filosofie rovnováhy věřím, že milosrdná pravda je vláda Lásky ve světě, která je přítomná v Charitní práci všeho naživu) (according to Darwinism and contemporary Orthodox Judaism the government of charity in nature /i.e. according to me the fateful duty of all living creatures to cause the least possible death and pain/ is merciful, nevertheless a lie, because a human being is a top carnivorous predator, but according to my Philosophy of Balance I believe that merciful truth is reign of Love in world who is present in Charity work of all alive)

Filosofie rovnováhy, blíže česky a anglicky viz ZDE : Ortodoxní židé* jsou možná hadi. Hadi jsou možná ortodoxní židi*.

*Ortodoxními židy se zde rozumí ti, kteří by nikdy dobrovolně nejedli zdechliny (zvířat) jako současné nejmilosrdnější možné maso (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, jmenovitě z důvodu údajného (necharitního) zákazu jediného existujícího Boha (Bible: Leviticus 5,2-19, Leviticus 11, Leviticus 17,10-16, Leviticus 22,1-16, Deuteronomium 14,1-21, Soudců 14,5-20).

Philosophy of Balance, for details in Czech and English see HERE : Orthodox Jews* are possibly snakes. Snakes are possibly Orthodox Jews*.

*Here Orthodox Jews are meant those who would never willingly eat carrions (of animals) as the current most merciful possible meat (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters), which died of themselves on principle of old age, namely because of alleged (not charitable) ban of only one existing God (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16, Leviticus 22: 1-16, Deuteronomy 14: 1-21, Judges 14: 5-20).

Definice práva. Existují dvě teorie: Za prvé, že všichni živí tvorové jsou v podstatě dobří a mohou spolupracovat. Nebo za druhé naopak, že skupiny živých tvorů bojují nemilosrdně o život jedna proti druhé. První teorie uvedená výše: Biblický Nový zákon jsou morálky příkazy, ale Biblický Starý zákon jsou sankciované zákona zákazy, obojí tvoří základ jakéhokoli práva. Státní právo (tj. osoby u moci) mají trestat jen velká porušení práva tresty v přiměřené (tj. zákonné, tj. dle společenské smlouvy) ale spodní (tj. výchovné) trestní sazbě, kde jsou zbytečně velmi ohroženy život, zdraví (obojí člověka ale také zvířete) (pro tyto protiprávní činy proti životu a zdraví člověka s nejvyšším přípustným trestem přesně stejného poškození života a zdraví lidského pachatele, tj. například oko za oko) a majetek (krádeží) (pro tyto trestné činy proti životu a zdraví zvířete a proti majetku s nejvyšším přípustným trestem, aby život a zdraví člověka nebyly vážně poškozeny). Co se týká procesního postupu, tak věřím, že  “Nebo nic není skrytého, co by nebylo zjeveno; aniž jest co tak ukrytého, aby najevo nevyšlo.” (Bible kralická, Nový zákon, Marek 4, 22, Lukáš 8, 17), proto mezi rozsudkem a výkonem trestu vážně poškozujícího zdraví odsouzeného uloženým tímto rozsudkem a také mezi rozsudkem a výkonem trestu smrti proti odsouzenému uloženým tímto rozsudkem poměrně dlouhá doba by měla zásadně uplynout. Stát má mít co možná nejméně úředníků, protože ne-velká porušení práva má Stát nechat řešit prostřednictvím běžných mezilidských vztahů (tj. horizontální spravedlnost). Definition of law. There are two theories: Firstly, that all living creatures are good in substance and they can cooperate. Or secondly on the contrary, that groups of living creatures fight unmercifully for life against each other. The first theory mentioned above: Biblical New Testament are morality commands, but Biblical Old Testament are sanctioned statute bans, both of which form the basis of any law. State law (ie persons in power) shall punish only big violations of law by punishments at a appropriate (ie legal, ie according to social contract) but lower (ie educational) punishment rate, where are unnecessarily very endangered life, health (both of which of human being but also of /higher evolutionary degree believed/ animal) (for these unlawful acts against the life and health of a human being with the highest permissible punishment of exactly same both life and health damage of human perpetrator, ie for example eye for eye) and property (by theft) (for these unlawful acts against the life and health of an animal and against property with the highest permissible punishment, that the human life and health are not seriously damaged). As to the legal proceedings, I believe that “Or there is nothing hidden that is not revealed; without it being so hidden that it will not come to light. (Bible of Kralice, New Testament, Mark 4, 22, Luke 8, 17), therefore between the judgment and the execution seriously damaging the convict's health imposed by this judgment and also between the judgment and the execution of the death penalty against the convict imposed by this judgment a relatively long period of time should elapse on principle. State shall have as few officials as possible, because non-big violations of the law should be left by State to solve through ordinary interpersonal relationships (ie horizontal justice).
           
          

- PETICE za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech

- PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

- PETITION for repeal of EU prohibition of sale of healthy guaranteed carrions in mainstream shops  

- PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

       

- rozhodnutí soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka Ústavního soudu České republiky a ústavní stížnost (viz i níže mé články z 23.7.2020 a 30.06.2020) o odmítnutí zákonného povolení prodeje zdechlin (zvířat) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa (např. po veterinární pitvě a převařeném v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, III. ÚS 1793/20:

htm , pdf

Pozn.: Židovské stanovisko soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka, předsedy dotčených senátů Ústavního soudu České republiky ve vztahu k židovské rasové persekuci Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci III. ÚS 1283/17 i v případě mé výše uvedené ortodoxně proti židovské ústavní stížnosti v českém jazyce s google překladačem: htm , pdf 

- decision of the judge-rapporteur Jiří Zemánek of the Constitutional Court of the Czech Republic and constitutional complaint (see also below my articles from July 23, 2020 and June 30, 2020) about  the refusal of legal permission of sale of animal carrions as the current most merciful possible meat (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which died of themselves on principle of old age, III. ÚS 1793/20, it is in the English language with google translator:

htm , pdf

Note: Jewish opinion of judge-rapporteur Jiří Zemánek, president of the concerned senates of the Constitutional Court of the Czech Republic in relation to Jewish racial persecution of Kristina Colloredo-Mansfeld in case III. ÚS 1283/17 also in the case of my above mentioned Orthodox anti-Jewish constitutional complaint in Czech language with google translator: htm , pdf

        czKontakt gbunContact           
       
           
   
cz
FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY
(I všichni hadi rádi.)

gbun
PHILOSOPHY OF BALANCE

PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARM
Y
(Also all snakes like.)

 
             

Obsah:

-
html: Stručné SHRNUTÍ FILOSOFIE ROVNOVÁHY i v: audio , pdf(k tisku)


-
html:
podrobnější SHRNUTÍ FILOSOFIE ROVNOVÁHY i v: pdf(k tisku)
   
 
!!! Upozornění: nyní vzhledem k hackerským útokům proti mým webovým doménám zmíňovaným v mých knihách: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz mé webové stránky se stejnými pod-odkazy mají jiné webové domény:
http://www.spvzt.cz/
http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/

 
(knihy ve formátu .htm(l) s citacemi zdrojů dle českého autorského zákona a ve formátu .pdf jen s webovými odkazy)

Dále
Contents:

-
html: Brief SUMMARY OF PHILOSOPHY OF BALANCE also in: audio , pdf(printable)


-
html: more detailed SUMMARY OF PHILOSOPHY OF BALANCE also in: pdf(printable)
 
 
!!! Notice:
 now due to hacker attacks against my web domains mentioned in my books: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my websites with the same sub-links have other web domains:
http://www.spvzt.cz/

http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/

(books in format .htm(l) with citations of sources according to the Czech Copyright Act and in format .pdf only with web links)

Go on
       
            
Politické novinky/ Political news
   
fbstrcz fbpartyeng
             
10.12.2020 Zákaz volného prodeje lékařsky zaručených zdechlin je protiústavní. Dle článku 18 (9) nařízení Evropské Unie 2017/625 v rámci členských států, nově na Slovensku (viz zde) nyní to mohou změnit ústavní stížnosti jednotlivců s návrhem na zrušení vnitrostátních zákonných ustanovení s tímto zákazem (viz ZDE ) a tak odvrátit občanské války krajní pravice a komunistů z důvodu islámského dobývání Evropy;

09.12.2020 Moc nedoufám, že Joe Biden bude lepší než Donald Trump a odvrátí tak možnou atomovou třetí světovou válku civilizací. Jestli se však Joe Biden stane prezidentem nejmocnější Západní velmoci, pak bude třeba mu dát 100 dní šanci. Tj. jestli v těchto prvních 100 dnech jeho mandátu Joe Biden 1) podstatně pomůže zvířatům v průmyslových velkochovech, 2) podstatně omezí potraty, 3) podstatně pomůže Palestincům, 4) podstatně pomůže chudým lidem (v USA zejména Afroameričanům).;

30.11.2020 Současná proti Západní a protižidovská populární islámská apokalyptická literatura s odkazy na Korán jako zdůvodnění možné budoucí (atomové) třetí světové války civilizací, případně možných budoucích islámských teroristických útoků s atomovými zbraněmi jako pomsta Muslimů za novodobou Západní vojenskou politiku v islámském světě;

28.11.2020 Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj. přesvědčení darwinisté, přesvědčení židé atd. (nevěří v charitu, Biblické zázraky nepomohly) jíst zdechliny? Možná kvůli apokalypse.;

26.11.2020 V Dánsku bylo nemilosrdně preventivně zabito 17 milionů většinou zdravých norků kvůli koronaviru. Viz ZDE : Norci utracení kvůli zmutovanému koronaviru vylézají ze země, novinky.cz, 26.11.2020, Tomáš Andres Skoupý, Novinky;

19.11.2020 Český prezident Miloš Zeman podepsal zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění český zákon na ochranu zvířat proti týrání zákazující klecové chovy slepic od roku 2027 i drezuru některých zvířat v cirkusech. Zákaz klecového chovu slepic již platí například v sousedním Německu či Rakousku. Viz ZDE (: Poslanci zakázali klecový chov slepic od roku 2027 i drezuru v cirkusech, 16.9.2020, Autor Josef Kopecký, idnes.cz) ZDE : Zákon č. 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ..., zakonyprolidi.cz, © AION CS, s.r.o. 2010-2020 | Pracuje na systému AToM3;

07.11.2020 O současných prezidentských volbách v USA - diktatura či demokracie, jedení zdechlin a možná radikální islámské (atomové) třetí světové válce;

03.11.2020 Ve vztahu k nedávným muslimským atentátům a možné radikální islámské (atomové) válce civilizací;

01.11.2020 O zákonech o umělých potratech;

18.9.2020 Polský parlament schválil novelu zákona na ochranu zvířat, která zakazuje kožešinové farmy. Polsko je přitom nyní jedním z největších producentů kožešin. Totéž český parlament schválil již v roce 2017 a od ledna 2019 kožešinové farmy z České republiky úplně zmizely. Viz ZDE : Polsko zakázalo kožešinové farmy, příště zakáže i klece, InfoDnes.cz, 18.09.2020, Autor Ivo Krajc;

15.08.2020 Nepřesný český rabínský překlad Bible o povinnosti pro nežidy jíst zdechliny, ortodoxní židé jsou možná hadi;

10.08.2020 A co budoucnost (ve vztahu k výše uvedenému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky o nelegalizaci prodeje zdravotně zaručených zdechlin);

23.07.2020 Výše uvedené ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU de facto legitimizuje současné vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat za každý měsíc i na území České republiky;

16.07.2020 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo soukromé" jako "statutární kolizní mezinárodní právo" a "mezinárodní právo veřejné" jako "nekolizní mezinárodní právo";
 
30.06.2020 Dnes můj advokát podal Ústavnímu soudu České republiky výše uvedenou ústavní stížnost s návrhem jak vyřešit otroctví zvířat;

12.06.2020 Podám ústavní stížnost proti odmítnutí města Hustopeče mi pronajmout tržní místo po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže;

17.05.2020 Žádost o pronájem jednoho tržního místa na tržišti v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže;

09.04.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 Papež František říká, že pandemie může být „místem obrácení“;

20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 „Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř na výzkum smrtících virů mučící zvířata;

20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 Německá televize velebí virus: … planeta zezelená;

03.03.2020 Poslanecká sněmovna České republiky schválila níže uvedenou novelu trestního zákoníku ohledně týrání zvířat včetně  trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách s desetiletým trestem odnětí svobody;
December 10,2020 The ban on free sale of medically guaranteed carrions is unconstitutional. According to Article 18 (9) of Regulation of European Union 2017/625 within the Member States, and newly in Slovakia (see here), this can now be changed by constitutional complaints by individuals proposing to repeal national legal provisions with that ban (see HERE ) and thus to avert civil wars of the far right and communists due to Islamic conquest of Europe;

December 9, 2020 I really do not hope, that Joe Biden is better than Donald Trump thus averting a possible atomic third world war of civilizations. However, if Joe Biden becomes president of the most powerful Western power, then he will need to be given a 100-day chance. I.e. if, in these first 100 days of his term, Joe Biden 1) substantially helps animals in factory farms, 2) substantially reduces abortions, 3) substantially helps Palestinians, 4) substantially helps the poor people (in USA especially the African Americans).;

November 30, 2020 Contemporary Anti-Western and Anti-Jewish popular Islamic apocalyptic literature with references to the Koran as a justification for a possible future (atomic) third world war of civilizations, or possible future Islamic terrorist attacks with atomic weapons as revenge of Muslims for modern Western military policy in the Islamic world;

November 28, 2020 When will all persuaded predatory people, i.e. persuaded Darwinists, persuaded Jews etc. (they do not believe in charity, Biblical miracles did not help) start eating carrions? Possibly because of the apocalypse.;

November 26, 2020 In Denmark, 17 million mostly healthy minks were  unmercifully preventively killed because of coronavirus. See HERE : Norci utracení kvůli zmutovanému koronaviru vylézají ze země, novinky.cz, 26.11.2020, Tomáš Andres Skoupý, Novinky;

November 19, 2020 Czech President Miloš Zeman signed Act No. 501/2020 Coll. amending the Czech Act on the Protection of Animals against Cruelty banning the cage breeding of hens from 2027 and the dressage of some animals in circuses. The ban on the cage breeding of hens is already in force in neighboring Germany and Austria, for example. See HERE (: Poslanci zakázali klecový chov slepic od roku 2027 i drezuru v cirkusech, 16.9.2020, Author Josef Kopecký, idnes.cz) and HERE : Zákon č. 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ..., zakonyprolidi.cz, © AION CS, s.r.o. 2010-2020 | Pracuje na systému AToM3;

November 7, 2020 About contemporary presidential elections in the USA - dictatorship or democracy, eating of carrions and possibly a radical Islamic (atomic) third world war;

November 3, 2020 In relation to the recent Muslim assassinations and the possible radical Islamic (atomic) war of civilizations;

November 1, 2020 About artificial abortion laws;

September 18, 2020 The Polish parliament approved an amendment to the law on animal protection, which bans fur farms. Poland is now one of the largest producers of fur. The same was approved by the Czech Parliament in 2017, and since January 2019, fur farms have completely disappeared from the Czech Republic. See HERE : Polsko zakázalo kožešinové farmy, příště zakáže i klece, InfoDnes.cz, 18.09.2020, Author Ivo Krajc;

August 15, 2020 An inaccurate Czech rabbinical translation of the Bible about the obligation for not-Jews to eat carrions, orthodox Jews are possibly snakes;

August 10, 2020 And what about future (in relation to the above-mentioned decision of the Constitutional Court of the Czech Republic on the illegalization of the sale of medically guaranteed carrions);

July 23, 2020 Above mentioned DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT de facto legitimizes contemporary murders of tens of millions of farm animals for each month also in the territory of the Czech Republic;

July 16, 2020 I propose to call "private international law" as "statutory conflict international law" and "public international law" as "non-conflict international law";

June 30, 2020 Today, my lawyer filed the above-mentioned constitutional complaint with the Constitutional Court of the Czech Republic with a proposal on how to resolve animal slavery;

June 12, 2020 I will file a constitutional complaint against refusal of the Town of Hustopeče to rent me market place for sale of fresh meat of poultry carrions after veterinary autopsy;

May 17, 2020 Application to rent one market place at market in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions;

April 9, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion;
 
March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 “In the center of (Chinese) Wuhan is a laboratory for the study of deadly viruses torturing animals;

March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 German television praises coronavirus COVID-19 … planet will be green;

March 3, 2020 The Chamber of Deputies of the Czech Republic approved the below mentioned amendment to the Criminal Code regarding animal cruelty with a crime of intentional breeding of animals in unsuitable conditions with ten-year imprisonment;
     
   
  Můj text na http://www.spvzt.cz/ a na zmíněných webových stránkách je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak a audio soubory (viz http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) jsou licencovány zde za podmínek bezplatných webových aplikací (viz výše). / My text on http://www.spvzt.cz/ and on the mentioned websites is licensed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, unless stated specifically otherwise and  audio files  (see http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) are licensed here under the terms of free web applications (see above).
 
 
Nahoru/Up